Warschau (Warszawa), Polen

Fakultät für Management und Führung

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung

Wydział Zarządzania i Dowodzenia jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Obrony Narodowej i funkcjonuje na podstawie decyzji Nr 219/MON z 6 maja 2008 r. Wydział połączył w swej strukturze organizacyjnej dotychczasowy Wydział Wojsk Lądowych - posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk wojskowych oraz Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej - posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk wojskowych, a także Instytut Ekonomii i Logistyki - funkcjonujący dotychczas w strukturze Wydziału Strategiczno-Obronnego. Wydział Zarządzania i Dowodzenia przejął w całości dotychczasowy potencjał kadrowy i dorobek naukowy poprzednich jednostek i zgodnie z przepisami nowego prawa, kontynuuje ich zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze.

W efekcie wprowadzania kolejnych, nowych aktów prawnych reformujących system nauki, WZiD z dniem 23 marca 2011 roku, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o obronności. Natomiast na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (ustalających nowy podział obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych) WZiD od 1 października 2011 roku, realizuje swoje zadania w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o obronności.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
Privacy Policy